تور لحظه آخری کوش آداسی تیر 98

فایل pdf
تابستان 98( تیر . مرداد . شهریور )
7 شب و 8 روز
پرواز زاگرس
تعداد بازدید : 1549
بروزرسانی : 1398/3/29
تاریخ انقضا : 1400/12/27
شهر(ها) : کوش آداسی ,
کشور(ها) : ترکیه ,

تور لحظه آخری کوش آداسی تیر 98پرواز زاگرس

VALID: 09-10 JUN
رفت =  11:30     برگشت = 14:30

هتل و درجه اتاق دو  تخته اتاق یک تخته کودک 6 تا 12 سال کودک 2تا 6سال
ASENA HOTEL  4* BB 1.160.000 1.220.000 1.090.000 990.000
ARORA  4* ALL 1.490.000 1.730.000 1.260.000
ADAKULE  ( SEA VIEW )  5* UALL 1.595.000 1.850.000 1.295.000
PALM WINGS / EPHESUS  5* UALL 1.940.000 2.390.000 1.480.000
KORUMAR  5* ALL 1.940.000 2.390.000 1.480.000
ARIA CLAROS ( MAIN )  5* ALL 1.940.000 2.390.000 1.480.000
LEBLUE  5* UALL 1.990.000 4.480.000 1.520.000
SEALIGHT  5* UALL 2.440.000 4.420.000 1.740.000
SUNIS EPHESUS ROYAL  5* UALL 2.720.000 4.420.000 1.890.000
AMARA SELIGHT  5*  UALL 2.890.000 4.220.000 1.970.000
AQUA FANTASY  5* UALL 3.420.000 4.630.000 2.220.000
 

 
* خدمات :
بلیط رفت و برگشت. 7 شب اقامت در هتل . ترانسفر فرودگاهی . راهنمای فارسی زبان . بیمه مسافرتی . گشت شهری

* توضیحات :
نرخ کودک زیر 2 سال مبلغ 150.000 تومان می باشد.
پرواز چارتر و غیر قابل استرداد می باشد.
پرداخت 50% از مبلغ کل تور هنگام عقد قرارداد الزامی می باشد.
مسئولیت کنترل پاسپورت مسافرین بابت اعتبار و هر گونه ممنوعیت خروج از کشور بعهده خود مسافر می باشد و این شرکت مسئولیتی در قبال نخواهد داشت.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 88961494-021 تماس حاصل نمایید
برای مشاهده قیمت به روز تور کوش آداسی اینجا کلیک نمایید


امکانات هتل :

این هتل دارای رستوران ، پارک آبی ، پارکینگ ، کافی نت ، پزشک، پرستار ، استخر سرپوشیده ، استخر روباز ، استخر کودکان، ، سالن ورزشی و بدنسازی ، کورد تنیس ، تنیس روی میز ، حمام ترکی،سونا،جت اسکی،بولینگ،اتاق بازی کودکان که دارای رستوران میباشد،والیبال ساحلی،والیبال،شوشبانه،بسکتبال ،ایروبیک،دارت،فوتبال رومیزی،خشکشوئی،مسابقه های آبی همراه با موزیک

تاریخچهکوشآداسی
کوشآداسیتوسطمردمانیکهدر 3000 سالقبلازمیلادمسیحازفلاتمرکزیآناتولیبهاینمکانمهاجرتکردهاندپایهریزیشدهاست.آبوهوایمعتدلاینمنطقهایناجازهرابهساکنانآندادهبودتابهتولیدمحصولاتکشاورزیمانندزیتون،انگوروانجیردرزمینهایحاصلخیزاطرافبپردازند.
شهرکوشآداسیدرسال 546 قبلازمیلادبهتصرفایرانیاندرآمد. درسال 200 قبلازمیلادامپراتوریرماینشهررابهتصرفخوددرآوردوبعدازتقسیمامپراتوریرم،امپراتوریرمشرقیبراینشهرتسلطیافت.
یکزلزلهباعثتغییرمسیررودخانه،آبوهواودرنتیجهنابودیشهرافسوسدرنزدیکیکوشیآداسیگردیدودرآنزماناینامرباعثشدکوشیآداسیبعنوانیکمعبرمهمموردتوجهقرارگیرد.
پسازحملهسلطانمحمدفاتح،شهرکوشآداسیدرسال 1413 توسطامپراتوریعثمانیادارهمیشد. دردورانسلطنتعثمانیها،کوشیآداسیبهساختمانهایباشکوهمشهورشد.
کاروانسرایاوکازمحمتپاشایکیازبناهاییاستکهدرآنمیتوانمعماریدورانعثمانیرابوضوحمشاهدهنمود.
دروازهقلعه،دیوارهاومساجدوهمچنینارگقلعهدرجزیرهکبوتر،دردورهعثمانیساختهشدهاستکهمنعکسکنندهسبکمعماریدوراناست.
پسازجنگجهانیاولدرسال 1919 کوشیآداسیموردتاختوتازیونانیانقرارگرفتوطییکمبارزهطولانیدرسال 1922 کوشیآداسیبخشیازجمهوریترکیهشد.
جاذبههایتوریستیدرکوشآداسی :
سهگنجينهقديميدرجنوبكوشآداسي :
 
اگرعاشقتاريخوتمدنقديمرومويونان ( هلنستيك ) هستيداينتورراتجربهكنيد .
ميليتمحلتولدفيلسوفورياضيدانتاهلزميباشدكهميتوانيمازتئاتروآگوراوحمامباستانيروميآنديدنكنيد .
ازمركزديديياماكهمقرمعبدآپولويكيازخدايانرومباستاندركنارهدرياياژهديدنكنيد .
 
حمامتركي :
حمامتركيازسنتهايدوراناسلامياستكههنوزاستفادهميشود . تجربهايجديدبرايكسانيكهميخواهندازفرهنگوآدابورسوماينمردمآگاهشوند .
 
اتاقاينحمامهاازسنگمرمردرستشدهشمارابهامپراطوريعثمانيبرميگرداند.
 
تركيبيازحمام،سوناوماساژبهشماآرامشكاملدادهوانرژيازدادهرابهشمابرميگرداند.
شبهايتركيه :
كسانيكهميخواهندمزهغذايمحليتركيهوپايكوبيمعروفآنهاراتجربهكنند،نبايدديدنشبهايتركيهراازدستبدهند .
شبهايتركيهدرمحلكاروانسرايقديميكهآنرابازسازيكردهاندبافضاوجوفرهنگشرقيكهدربينديوارهايقديمياينقلعهكهقرنهاپيشبرميگردداجراءخواهدشد .
يكشبراباموزيكوپايكوبيهايمحليتركيه،موسيقيمدرنولبينالملليازسايركشورهابگذرانيدويكشبخوشوبيادماندنيراتجربهكنيد .
 
تورغواصي :
ميخواهيدهيجانوتجربهجديديراآزمايشكنيدبهغواصيبرويد .
همراهبامربيانكارآزمودهوحرفهايراتجربهكنيد .
اگرعلاقمندهستيدرنگهايفوقالعادهزيباببينيدوماهيهاوگياهانقشنگرادراعماقدريالمسكنيداينسفربيادماندنيراازدستندهيد.
 
 
جيپسواري :
يكيازپرهيانترينتورهااست . كهشماازميانتپهها،كوهها،روستاهاوطبيعتزيباوخيرهكنندهآنعبوركردهوديدنميكنيد .
 
اسبسواري :
يكروزپرتحركدردلطبيعت،ديدنازمناطقزيباوخيرهكنندهوتنفسدرهوايتازهوتميزكوهستانهمراهباراهنمايمحلي
جزيرهيونانيساموس :
اينجزيرهفقطيكساعتونيمازسواحلكوشآداسيفاصلهدارد . فقطيكروزبرايبازديدازاينجزيرهكافياستواينفرصترابهشماميدهدكهازدوكشوردرطولتعطيلاتخودديدنكنيد . جزيرهساموسدارايطبيعتزيبا،سواحلپهن،روستاهايزيباوبندريكوچكاست .
 
قدمزدندرخيابانهاياينجزيرهاينفرصترابهشماميدهدتارستورانهايمحليبابهترينغذاهايدريايي،معماريقديميونانوآدابورسوممحليراتجربهكنيد .
 
 
پاركهايتفريحيوآبيآدالندودلفينلند :
يكروزآفتابيراباكليتفريحولذتبهترينراهبرايآرامش،تفريحولذتبردنازوقتخود .
 
ازاينهمهورزشهايآبيسرسره،استخروتفريحاتديگركهاينپاركهايآبيدراختيارشماخواهندگذاشتمتعجبخواهيدشد .
دركوشآداسيشماازدوپاركآبيكهازبهترينهاوبزرگترينهادراروپاهستندميتوانيدلذتببريد .
لحظاتفراموشنشدنيبرايهمهدرهرسنوسال .
 
توركشتيوپيكنيك :
تركيهبهخاطرسواحلزيباوخليجهايدنجوآرامبسيارمعروفاست .اينتوربهشمااينفرصتراخواهددادكهازيكروزآفتابيونسيمخنكسواحلدرياياژهلذتببريد .
 
بندركوشآداسيكوشآداسييكازبنادربزرگتركيهبرايكشتيهايبزرگتفريحيولنجهااست . درطولسالميتوانيدشاهدرفتوآمداينكشتيهايبزرگتفريحيدراينقسمتازدرياياژهباشيد .
 
پاموككالهوهيراپوليس :
حوضهايطبقهايپاموككالهازموادمعدنيكلسيمدارتشكيلشدهوبهقصرهايپنبهايهممعروفهستندورنگسفيدودرخشانآنچشمهايهربينندهايراخيرهميكند .
 
شهرقديميهيراپوليسباتئاترقديميبهسبكرومي،سنگقبرهايقديمي،معبدآپولووكليسايسنتفيليپشماراتحتتاثيرقرارخواهدداد .
استخركلئوپاتراوچشمهآبمعدنيپاموككالهباحرارت 28 درجهدرتمامطولسالدرهوايآزادوباقيماندههايستونهايمعبدآپولونبهشماآرامشخاصيخواهدداد .
 
خانهحضرتمريم،معبدآرتميسومسجداصحاب :
بهفاصله 7 كيلومتريازشهرباستانيافسوسخانهحضرتمريماينشخصيتمهممذهبيدنيايمسيحيتواقعشدهكهسالهايآخرعمرشانرادراينجاسپريكردند.
 
بخاطرفضايمعنويوروحانياينمكانبهزيرتگاهيبرايمسيحيانتمامدنياتبديلشده .
 
سهچشمهسلامتي،جواني،ثروتوديوارآرزوهاازجملهديدنيهايهستندكهاحساساتشمارابرميانگيزند .
يكيازعجايبهفتگانهدنيايقديمراكهشماميتوانيددرتركيهببينيدمعبدآرتميسدرنزديكيافسوساست .
 
كهبخاطرفضاومعماريآنبسيارزيباوحيرتانگيزاست . وليمتاسفانهازمعبدبهخوبينگهدارينشدهاست .
 
مسجداصحابتنهامسجدياستكهاينفرصترابهگردشگرانميدهدتاباآدابورسوممسلمانانبيشترآشناشوند .
 
افسوس (‌مرواريددنيايباستان ) :
مسافرتشماكاملنخواهدبوداگرازشهرقديميافسوسديدننكنيداينمكانباستانيبهبهتريننحوممكنحفظونگهداريشدهاست .بندرقديميدرياياژهوپايتختآسيايصغيربودهاست .
 
افسوسازاهميتبالايفرهنگي،اقتصاديوسياسيدربينامپراطوريهايباستان :
ليديه،يونان،روميها،پارسها (‌هخامنيشيان ) وعثمانيبرخورداربودهاست .
 
شمالميتوانيدازتئاترقديمياينشهركهظرفيتبيشاز 25 هزارنفرراداشتهومعبدآدريان،فوارهتريانزوكتابخانهعظيمسلسوسديدنكنيد.
 
برایخریدبهسوکهمحلفروشمستقیمتولیداتکارخانههایمارکهایمعروفبروید .
 
بهمرواریدشهرترکیهازمیربرویددرکوردونبگردیدویکخاطرهبهخاطراتتاناظافهکنید .
بهدهکدهشیرینجهکهمعماریمنحصربهفردخودرابعدازگذشت 150 سالهنوزحفظکردهبروید .
 
غذاهايتركي :
غذاهايتركييكيازسهغذاهايمعروفدنيايشناختهشدهاند .
رستورانهايشهرماحتيساعتهابعدازنصفشبآمادگيپذيراييازشمارادارند . انواعغذاهايتركيوبينالملليراميتواندراينرستورانهاصرفكرد .
 
درتماميرستورانهاشماميتوانيدغذاهايمعروفتركيهمثلكباب،دونركبابودسرهايمعروفمثلباقلواوشيرينيهايمخصوصراامتحانكنيد .
ازمحلهاوخيابانهاييكهرستورانهايمعروفيدارندميتوانبهخيابانباراشارهكرد.
 
وسيلهحملونقل :
دركوشآداسيدونوعوسيلهنقليهوجوددارد :
 
مينيبوس :
مينيبوسيادلموشوسيلهنقليهدولتياستكهازساعت 7 صبحتا 12 شبكارميكنند . بهتراستازراهنمايخودبپرسيدكهآخرينساعتكاريكهايننوعوسيلهنقليهازكنارهتلشماعبورميكندساعتچنداست . قيمتمسيرهارجلويمينيبوسنوشتهشدهاندوشماپولرادرآخرمسيربهرانندهپرداختميكنيد .
 
تاكسي :
برايمسافرتراحتتراستولينرختاكسيدرطولشبنا 50% اضافهخواهدشدشماميتوانيدقيمترابارانندهقبلازسوارشدنتعينكنيد.
 
برايتماسباكشورخودتوسطتلفنهمراهبايدكدكشورموردنظروبعدشمارهتلفنبدونصفراولآنرابگيريد. برايتماسباخطثابتكشورخودبايداولكدكشورموردنظروبعدكدشهربدونصفراولآنوبعدشمارهتلفنرابگيريد .
 
پيشنهادميكنيمكارتهايتلفنعموميرافقطازمراكزاصليمثلپستخانهتهيهكنيد .
 
برايعوضكردنوتبديلپولميتوانيدبهبانكهاياصرافيهاييكهدرمركزشهرهستندمراجعهكنيد . ساعتكاريمغازههامعمولآاز 9 صبحتا 10 شبميباشد . وليدرطولفصلگردشگرياكثرمغازههاهفتروزهفتهتابعدازنيمهشبهمبازهستند .
 
وليدرطولوقتروزهفتهتابعدازنيمهشبهمبازهستند . حتيدرطولوقتنهارياشامشماميتوانيدازمهماننوازيوبرخوردخوشمغازهدارهابرخوردارشدهودرصورتنيازازكمكآنهااستفادهكنيد .معروفترينسوغاتيهايتركيهشامل : سراميك،چرم،طلاونقرهميباشد .
 
آبنوشيدني :
پيشنهادميكنيمازآبلولهكشيشهربراينوشيدناستفادهنكنيد . چونقابلشربنيست. ميتوانيدآبنوشيدني ( بطريهاي 1 تا 5 ليتري ) راازمغازههاياهتلخودتهيهكنيد .
 
سواحلكوشآداسي :
اينشهراز 5 ساحلاصليبرخورداراست .
1.ساحلپيگاله
2.ساحلسيتي
3.ساحلليديز
4.ساحللانگ
ساحلداووتلر
 
ساحلپيگالهدرطولجادهايكهبهسمتكوشآداسيميرودواقعشدهتامركزشهرشهربامينيبوس 10 دقيقهفاصلهدارد . ساحلياستكهنزديكمركزشهراستوشاملدكهها،مغازههاورستورانهايبسيارياست . كهقابلدسترسيبرايكسانيكهدرمركزشهرزندگيميكنند.
 
ساحلليديزكهفقط 10 دقيقهبامينيبوسازمركزشهرفاصلهدارديكيازمعروفترينساحلهااست . وشماميتوانيدازاكثرورزشهايآبيدراينمحلاستفادهكنيد . صندليهاوچترهايآفتابيدراينمحلپولياست .
 
ساحللانگكهبافاصله 6 كيلومتريازمركزشهرواقعشده . تقريبآبهطول 3 كيلومتراستوتعدابيشماريهتل 3 و 4 ستارهدرامتداداينساحلواقعشدهاند. دراينساحلدكهها،مغازههاورستورانهايمتعدديقرارداردهمچنينميتوانيدازورزشهايآبينيزدراينساحلاستفادهكنيد .
تور  کوش آداسی هتل 5 ستاره آکوا فانتازی
تور کوش آداسی هتل 5 ستاره سی لایت
تور کوش آداسی هتل 5 ستاره نوآ هتل
تور کوش آداسی هتل 5 ستاره افسوس پرنسس
تور کوش آداسی هتل 5 ستاره سورملی
تور کوش آداسی هتل 5 ستاره گرند بلیش
تور کوش آداسی هتل 5 ستاره فانتازیا
تور کوش آداسی هتل 5 ستاره پاین بی
تور کوش آداسی هتل 5 ستاره آداکوله
 

تور  کوش آداسی هتل 5 ستاره آکوا فانتازی

تور کوش آداسی هتل 5 ستاره سی لایت

تور کوش آداسی هتل 5 ستاره نوآ هتل

تور کوش آداسی هتل 5 ستاره افسوس پرنسس

تور کوش آداسی هتل 5 ستاره سورملی

تور کوش آداسی هتل 5 ستاره گرند بلیش

تور کوش آداسی هتل 5 ستاره فانتازیا

تور کوش آداسی هتل 5 ستاره پاین بی

تور کوش آداسی هتل 5 ستاره آداکوله