تور کوش آداسی 97

فایل pdf
تابستان 97 ( تیر . مرداد . شهریور )
7 شب و 8 روز
پرواز زاگرس
تعداد بازدید : 2702
بروزرسانی : 1397/6/6
تاریخ انقضا : 1398/7/7
شهر(ها) : کوش آداسی ,
کشور(ها) : ترکیه ,

تور کوش آداسی تابستان 97

VALID: 23 - 24 JUN
رفت =  11:30     برگشت = 14:30
قیمت ها در پایان هر ماه تغییر خواهد کرد.


هتل و درجه اتاق دو  تخته اتاق یک تخته کودک 6 تا 12 سال کودک 2 تا 6 سال
ASENA HOTEL  4* BB 1.310.000 1.370.000 1.240.000 1.090.000
ARORA  4* ALL 1.640.000 1.880.000 1.410.000
ADAKULE  ( SEA VIEW )  5* UALL 1.860.000 2.220.000 1.490.000
PALM WINGS / EPHESUS  5* UALL 2.120.000 2.600.000 1.620.000
KORUMAR  5* ALL 2.090.000 2.540.000 1.630.000
ARIA CLAROS( MAIN )  5* ALL 2.190.000 2.690.000 1.650.000
LEBLUE  5* UALL 2.140.000 2.630.000 1.670.000
SEALIGHT  5* UALL 2.590.000 3.570.000 1.890.000
SUNIS EPHESUS ROYAL  5* UALL 2.920.000 4.720.000 1.090.000
AMARA SELIGHT  5*  UALL 3.050.000 4.370.000 2.120.000
AQUA FANTASY  5* UALL 3.590.000 4.850.000 2.390.000
 

* خدمات :
بلیط رفت و برگشت. اقامت در هتل . ترانسفر فرودگاهی. راهنمای فارسی زبان.بیمه مسافرتی. گشت شهری

* توضیحات :
نرخ کودک زیر 2 سال مبلغ 150.000 تومان می باشد.
پرواز چارتر و غیر قابل استرداد می باشد.
پرداخت 50% از مبلغ کل تور هنگام عقد قرارداد الزامی می باشد.
مسئولیت کنترل پاسپورت مسافرین بابت اعتبار و هر گونه ممنوعیت خروج از کشور بعهده خود مسافر می باشد و این شرکت مسئولیتی در قبال نخواهد داشت.


 


جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 88961494-021 تماس حاصل نمایید
برای اطلاع از آخرین قیمت ها اینجا کلیک کنید

 


تور  کوش آداسی هتل 5 ستاره آکوا فانتازی

تور کوش آداسی هتل 5 ستاره سی لایت

تور کوش آداسی هتل 5 ستاره نوآ هتل

تور کوش آداسی هتل 5 ستاره افسوس پرنسس

تور کوش آداسی هتل 5 ستاره سورملی

تور کوش آداسی هتل 5 ستاره گرند بلیش

تور کوش آداسی هتل 5 ستاره فانتازیا

تور کوش آداسی هتل 5 ستاره پاین بی

تور کوش آداسی هتل 5 ستاره آداکوله

تاریخچه کوشآ داسی
کوشآداسی توسط مردم انیکه در 3000 سال قبل ازمیلاد مسیح ازفلات مرکزی آناتولیب ها ی نمکان مهاجرت کرده اندپا ی هریز شدهاست.آ ب  وهوای معتدل این منطقه این اجازه را به ساکنان آن داد هبودت ابه تولیدمحصولات کشاورزی مانند زیتون،انگوروانجیردرزمین ها ی حاصلخیزاطراف بپردازند.
شهرکوشآداسی درسال 546 قبل ازمیلاد به تصرف ایرانیان درآمد. درسال 200 قبلازمیلاد امپراتوری رماین شهررا به تصرف خود درآورد وبعدا زتقسیم امپراتوری رم،امپراتوری رم شرقیبراینشهرتسلط یافت.
یک زلزله باعث تغییر مسیر رودخانه، آب وهوا ودرنتیجه نابودی شهر افسوس درنزدیک یک وشی آداسیگر دید ودرآن زمان این امرباعث شد کوش آداسی بعنوان یک معبرمهم موردرتوجه قرارگیرد.
پس ازحمله سلطان محمدفاتح،شهرکوش آداسی درسال 1413 توسط امپر اتوریعث مانیادارهمیشد. دردوران سلطنت عثمانیها،کوش آداسی به ساختمان های باشکوه مشهورشد.
کاروانسرا یاوکازمحمت پاشایک یازبناهای یاستکه درآن میتوان معماریدورانعثمانیرابوضوحم شاهده نمود.
دروازه قلعه،دیوارهاومساجد وهمچنینارگقلعهدر هدرجزیره کبوتر،دردوره عثمان یساختهشدهاستکهمنعکسکنندهسبکمعماریدوراناست.
پسازجنگجهانیاولدرسال 1919 کوشیآداسیموردتاختوتازیونانیانقرارگرفتوطییکمبارزهطولانیدرسال 1922 کوشیآداسیبخشیازجمهوریترکیهشد.
جاذبههایتوریستیدرکوشآداسی :
سهگنجينهقديميدرجنوبكوشآداسي :
 
اگرعاشقتاريخوتمدنقديمرومويونان ( هلنستيك ) هستيداينتورراتجربهكنيد .
ميليتمحلتولدفيلسوفورياضيدانتاهلزميباشدكهميتوانيمازتئاتروآگوراوحمامباستانيروميآنديدنكنيد .
ازمركزديديياماكهمقرمعبدآپولويكيازخدايانرومباستاندركنارهدرياياژهديدنكنيد .
 
حمامتركي :
حمامتركيازسنتهايدوراناسلامياستكههنوزاستفادهميشود . تجربهايجديدبرايكسانيكهميخواهندازفرهنگوآدابورسوماينمردمآگاهشوند .
 
اتاقاينحمامهاازسنگمرمردرستشدهشمارابهامپراطوريعثمانيبرميگرداند.
 
تركيبيازحمام،سوناوماساژبهشماآرامشكاملدادهوانرژيازدادهرابهشمابرميگرداند.
شبهايتركيه :
كسانيكهميخواهندمزهغذايمحليتركيهوپايكوبيمعروفآنهاراتجربهكنند،نبايدديدنشبهايتركيهراازدستبدهند .
شبهايتركيهدرمحلكاروانسرايقديميكهآنرابازسازيكردهاندبافضاوجوفرهنگشرقيكهدربينديوارهايقديمياينقلعهكهقرنهاپيشبرميگردداجراءخواهدشد .
يكشبراباموزيكوپايكوبيهايمحليتركيه،موسيقيمدرنولبينالملليازسايركشورهابگذرانيدويكشبخوشوبيادماندنيراتجربهكنيد .
 
تورغواصي :
ميخواهيدهيجانوتجربهجديديراآزمايشكنيدبهغواصيبرويد .
همراهبامربيانكارآزمودهوحرفهايراتجربهكنيد .
اگرعلاقمندهستيدرنگهايفوقالعادهزيباببينيدوماهيهاوگياهانقشنگرادراعماقدريالمسكنيداينسفربيادماندنيراازدستندهيد.
 
 
جيپسواري :
يكيازپرهيانترينتورهااست . كهشماازميانتپهها،كوهها،روستاهاوطبيعتزيباوخيرهكنندهآنعبوركردهوديدنميكنيد .
 
اسبسواري :
يكروزپرتحركدردلطبيعت،ديدنازمناطقزيباوخيرهكنندهوتنفسدرهوايتازهوتميزكوهستانهمراهباراهنمايمحلي
جزيرهيونانيساموس :
اينجزيرهفقطيكساعتونيمازسواحلكوشآداسيفاصلهدارد . فقطيكروزبرايبازديدازاينجزيرهكافياستواينفرصترابهشماميدهدكهازدوكشوردرطولتعطيلاتخودديدنكنيد . جزيرهساموسدارايطبيعتزيبا،سواحلپهن،روستاهايزيباوبندريكوچكاست .
 
قدمزدندرخيابانهاياينجزيرهاينفرصترابهشماميدهدتارستورانهايمحليبابهترينغذاهايدريايي،معماريقديميونانوآدابورسوممحليراتجربهكنيد .
 
 
پاركهايتفريحيوآبيآدالندودلفينلند :
يكروزآفتابيراباكليتفريحولذتبهترينراهبرايآرامش،تفريحولذتبردنازوقتخود .
 
ازاينهمهورزشهايآبيسرسره،استخروتفريحاتديگركهاينپاركهايآبيدراختيارشماخواهندگذاشتمتعجبخواهيدشد .
دركوشآداسيشماازدوپاركآبيكهازبهترينهاوبزرگترينهادراروپاهستندميتوانيدلذتببريد .
لحظاتفراموشنشدنيبرايهمهدرهرسنوسال .
 
توركشتيوپيكنيك :
تركيهبهخاطرسواحلزيباوخليجهايدنجوآرامبسيارمعروفاست .اينتوربهشمااينفرصتراخواهددادكهازيكروزآفتابيونسيمخنكسواحلدرياياژهلذتببريد .
 
بندركوشآداسيكوشآداسييكازبنادربزرگتركيهبرايكشتيهايبزرگتفريحيولنجهااست . درطولسالميتوانيدشاهدرفتوآمداينكشتيهايبزرگتفريحيدراينقسمتازدرياياژهباشيد .
 
پاموككالهوهيراپوليس :
حوضهايطبقهايپاموككالهازموادمعدنيكلسيمدارتشكيلشدهوبهقصرهايپنبهايهممعروفهستندورنگسفيدودرخشانآنچشمهايهربينندهايراخيرهميكند .
 
شهرقديميهيراپوليسباتئاترقديميبهسبكرومي،سنگقبرهايقديمي،معبدآپولووكليسايسنتفيليپشماراتحتتاثيرقرارخواهدداد .
استخركلئوپاتراوچشمهآبمعدنيپاموككالهباحرارت 28 درجهدرتمامطولسالدرهوايآزادوباقيماندههايستونهايمعبدآپولونبهشماآرامشخاصيخواهدداد .
 
خانهحضرتمريم،معبدآرتميسومسجداصحاب :
بهفاصله 7 كيلومتريازشهرباستانيافسوسخانهحضرتمريماينشخصيتمهممذهبيدنيايمسيحيتواقعشدهكهسالهايآخرعمرشانرادراينجاسپريكردند.
 
بخاطرفضايمعنويوروحانياينمكانبهزيرتگاهيبرايمسيحيانتمامدنياتبديلشده .
 
سهچشمهسلامتي،جواني،ثروتوديوارآرزوهاازجملهديدنيهايهستندكهاحساساتشمارابرميانگيزند .
يكيازعجايبهفتگانهدنيايقديمراكهشماميتوانيددرتركيهببينيدمعبدآرتميسدرنزديكيافسوساست .
 
كهبخاطرفضاومعماريآنبسيارزيباوحيرتانگيزاست . وليمتاسفانهازمعبدبهخوبينگهدارينشدهاست .
 
مسجداصحابتنهامسجدياستكهاينفرصترابهگردشگرانميدهدتاباآدابورسوممسلمانانبيشترآشناشوند .
 
افسوس (‌مرواريددنيايباستان ) :
مسافرتشماكاملنخواهدبوداگرازشهرقديميافسوسديدننكنيداينمكانباستانيبهبهتريننحوممكنحفظونگهداريشدهاست .بندرقديميدرياياژهوپايتختآسيايصغيربودهاست .
 
افسوسازاهميتبالايفرهنگي،اقتصاديوسياسيدربينامپراطوريهايباستان :
ليديه،يونان،روميها،پارسها (‌هخامنيشيان ) وعثمانيبرخورداربودهاست .
 
شمالميتوانيدازتئاترقديمياينشهركهظرفيتبيشاز 25 هزارنفرراداشتهومعبدآدريان،فوارهتريانزوكتابخانهعظيمسلسوسديدنكنيد.
 
برایخریدبهسوکهمحلفروشمستقیمتولیداتکارخانههایمارکهایمعروفبروید .
 
بهمرواریدشهرترکیهازمیربرویددرکوردونبگردیدویکخاطرهبهخاطراتتاناظافهکنید .
بهدهکدهشیرینجهکهمعماریمنحصربهفردخودرابعدازگذشت 150 سالهنوزحفظکردهبروید .
 
غذاهايتركي :
غذاهايتركييكيازسهغذاهايمعروفدنيايشناختهشدهاند .
رستورانهايشهرماحتيساعتهابعدازنصفشبآمادگيپذيراييازشمارادارند . انواعغذاهايتركيوبينالملليراميتواندراينرستورانهاصرفكرد .
 
درتماميرستورانهاشماميتوانيدغذاهايمعروفتركيهمثلكباب،دونركبابودسرهايمعروفمثلباقلواوشيرينيهايمخصوصراامتحانكنيد .
ازمحلهاوخيابانهاييكهرستورانهايمعروفيدارندميتوانبهخيابانباراشارهكرد.
 
وسيلهحملونقل :
دركوشآداسيدونوعوسيلهنقليهوجوددارد :
 
مينيبوس :
مينيبوسيادلموشوسيلهنقليهدولتياستكهازساعت 7 صبحتا 12 شبكارميكنند . بهتراستازراهنمايخودبپرسيدكهآخرينساعتكاريكهايننوعوسيلهنقليهازكنارهتلشماعبورميكندساعتچنداست . قيمتمسيرهارجلويمينيبوسنوشتهشدهاندوشماپولرادرآخرمسيربهرانندهپرداختميكنيد .
 
تاكسي :
برايمسافرتراحتتراستولينرختاكسيدرطولشبنا 50% اضافهخواهدشدشماميتوانيدقيمترابارانندهقبلازسوارشدنتعينكنيد.
 
برايتماسباكشورخودتوسطتلفنهمراهبايدكدكشورموردنظروبعدشمارهتلفنبدونصفراولآنرابگيريد. برايتماسباخطثابتكشورخودبايداولكدكشورموردنظروبعدكدشهربدونصفراولآنوبعدشمارهتلفنرابگيريد .
 
پيشنهادميكنيمكارتهايتلفنعموميرافقطازمراكزاصليمثلپستخانهتهيهكنيد .
 
برايعوضكردنوتبديلپولميتوانيدبهبانكهاياصرافيهاييكهدرمركزشهرهستندمراجعهكنيد . ساعتكاريمغازههامعمولآاز 9 صبحتا 10 شبميباشد . وليدرطولفصلگردشگرياكثرمغازههاهفتروزهفتهتابعدازنيمهشبهمبازهستند .
 
وليدرطولوقتروزهفتهتابعدازنيمهشبهمبازهستند . حتيدرطولوقتنهارياشامشماميتوانيدازمهماننوازيوبرخوردخوشمغازهدارهابرخوردارشدهودرصورتنيازازكمكآنهااستفادهكنيد .معروفترينسوغاتيهايتركيهشامل : سراميك،چرم،طلاونقرهميباشد .
 
آبنوشيدني :
پيشنهادميكنيمازآبلولهكشيشهربراينوشيدناستفادهنكنيد . چونقابلشربنيست. ميتوانيدآبنوشيدني ( بطريهاي 1 تا 5 ليتري ) راازمغازههاياهتلخودتهيهكنيد .
 
سواحلكوشآداسي :
اينشهراز 5 ساحلاصليبرخورداراست .
1.ساحلپيگاله
2.ساحلسيتي
3.ساحلليديز
4.ساحللانگ
ساحلداووتلر
 
ساحلپيگالهدرطولجادهايكهبهسمتكوشآداسيميرودواقعشدهتامركزشهرشهربامينيبوس 10 دقيقهفاصلهدارد . ساحلياستكهنزديكمركزشهراستوشاملدكهها،مغازههاورستورانهايبسيارياست . كهقابلدسترسيبرايكسانيكهدرمركزشهرزندگيميكنند.
 
ساحلليديزكهفقط 10 دقيقهبامينيبوسازمركزشهرفاصلهدارديكيازمعروفترينساحلهااست . وشماميتوانيدازاكثرورزشهايآبيدراينمحلاستفادهكنيد . صندليهاوچترهايآفتابيدراينمحلپولياست .
 
ساحللانگكهبافاصله 6 كيلومتريازمركزشهرواقعشده . تقريبآبهطول 3 كيلومتراستوتعدابيشماريهتل 3 و 4 ستارهدرامتداداينساحلواقعشدهاند. دراينساحلدكهها،مغازههاورستورانهايمتعدديقرارداردهمچنينميتوانيدازورزشهايآبينيزدراينساحلاستفادهكنيد .
تور  کوش آداسی هتل 5 ستاره آکوا فانتازی
تور کوش آداسی هتل 5 ستاره سی لایت
تور کوش آداسی هتل 5 ستاره نوآ هتل
تور کوش آداسی هتل 5 ستاره افسوس پرنسس
تور کوش آداسی هتل 5 ستاره سورملی
تور کوش آداسی هتل 5 ستاره گرند بلیش
تور کوش آداسی هتل 5 ستاره فانتازیا
تور کوش آداسی هتل 5 ستاره پاین بی
تور کوش آداسی هتل 5 ستاره آداکوله